1. Twoje konto na Houzflo

  Aby korzystać z niektórych funkcji naszego platformy, możesz być zobowiązany do utworzenia konta Houzflo ("Konto") i podania nam nazwy użytkownika, hasła i pewnych innych informacji o sobie, jak określono w Polityce Prywatności.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje związane z jego Kontem. Musisz dbać o bezpieczeństwo swojego Konta i natychmiast powiadomić Houzflo, jeśli odkryjesz lub podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego Konta bez Twojej zgody. Zobowiązujesz się, że nie będziesz udzielać licencji, sprzedawać ani przekazywać swojego Konta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 2. Publikowane treści

  Poprzez Houzflo możesz pisać, komentować, głosować, dyskutować, uczyć się, debatować, wspierać i łączyć się z ludźmi, którzy podzielają Twoje zainteresowania. Twoja aktywność na naszej platformie może zawierać informacje, tekst, linki, grafikę, zdjęcia, filmy lub inne materiały ("Treść"). Nie ponosimy odpowiedzialności za opublikowaną Treść i nie gwarantujemy w sposób wyraźny lub dorozumiany kompletności, prawdziwości, dokładności lub wiarygodności Treści. Umieszczając swoją Treść na naszej platformie, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, uprawnienia i upoważnienia niezbędne do przyznania praw do swojej Treści zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  Zachowujesz wszelkie prawa własności do swojej Treści, ale udzielasz Houzflo następującej licencji na korzystanie z tej Treści:

  1. Kiedy Twoje Treści są tworzone i umieszczane na naszej platformie, udzielasz nam obowiązującej na całym świecie, wolnej od opłat licencyjnych, bezterminowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, przygotowywanie prac pochodnych, rozpowszechnianie, przechowywanie, wykonywanie i wyświetlanie Twoich Treści oraz wszelkich nazwisk, nazw użytkowników, głosów lub podobizn dostarczonych w związku z Twoimi Treściami we wszystkich formatach i kanałach medialnych znanych obecnie lub opracowanych później w dowolnym miejscu na świecie. Niniejsza licencja obejmuje prawo do udostępniania przez nas Treści Użytkownika do celów rozpowszechniania, transmisji, dystrybucji lub publikacji przez inne firmy, organizacje lub osoby, które współpracują z Houzflo. Użytkownik wyraża również zgodę na usunięcie przez nas metadanych związanych z jego Treścią, a także nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń i pretensji dotyczących praw moralnych lub uznania autorstwa w odniesieniu do jego Treści.

  2. Chociaż nie mamy obowiązku wyświetlania, edytowania ani monitorowania Treści Użytkownika, możemy, według własnego uznania, usunąć lub skasować Treści Użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, naruszenia naszej Polityki prywatności lub jeśli Użytkownik w inny sposób spowoduje lub może spowodować powstanie odpowiedzialności wobec nas.

 3. Co można a czego nie należy robić

  Używając Houzflo, musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszelkich obowiązujących praw, zasad i przepisów. Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  1. Houzflo nie jest miejscem do atakowania innych ludzi. Każdy ma prawo do korzystania z Houzflo bez prześladowania, nękania i przemocy. Społeczności i użytkownicy, którzy podżegają do przemocy lub promują nienawiść opartą na tożsamości lub wrażliwości, będą blokowani.
  2. Zamieszczaj autentyczne treści w społecznościach, do których należysz, nie oszukuj ani nie angażuj się w manipulację treścią (w tym spamowanie, manipulowanie głosami, omijanie zakazów lub oszustwa subskrybentów) ani w żaden inny negatywny sposób nie ingeruj w społeczności Houzflo.
  3. Szanuj prywatność innych osób. Nigdy nie należy publikować ani grozić opublikowaniem intymnych lub seksualnych treści kogoś bez jego zgody.
  4. Nie zamieszczaj ani zachęcaj do zamieszczania treści o charakterze seksualnym lub sugestywnym z udziałem nieletnich.
  5. Działaj w granicach prawa i unikaj zamieszczania nielegalnych treści lub nakłaniania do nielegalnych lub zakazanych transakcji albo ułatwiania takich transakcji
  6. W żaden sposób nie naruszaj witryny ani nie rób niczego, co przeszkadza w normalnym korzystaniu z Houzflo.

  Ponadto, nie wolno podejmować żadnych z następujących działań:


  1. Używać Houzflo w sposób, który mógłby zakłócić, wyłączyć, zakłócić, przeciążyć lub w inny sposób uszkodzić naszą platformę.
  2. Uzyskiwać dostępu do Konta innego użytkownika lub jakichkolwiek niepublicznych części naszej platformy.
  3. Wykorzystywać Houzflo do naruszania obowiązującego prawa lub naruszania praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub jakichkolwiek innych praw własności.
  4. Uzyskiwać dostępu, wyszukiwać lub gromadzić danych z platformy w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Regulaminie lub w odrębnej umowie z Houzflo.
  5. Używać naszej platformy w sposób, który według naszej uzasadnionej opinii stanowi nadużycie lub oszustwo w stosunku do Houzflo lub dowolnego systemu płatności.

 4. Moderatorzy

  Moderowanie jest nieoficjalnym, dobrowolnym stanowiskiem, które może być dostępne dla użytkowników Houzflo. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania podejmowane przez moderatorów. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania lub ograniczenia użytkownikowi możliwości moderowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym za naruszenie niniejszego Regulaminu.
  Jeśli zdecydujesz się zostać moderatorem na Houzflo:

  1. działaj w dobrej wierze, szanuj platformę,
  2. opisz czym jest Twoja społeczność, tak aby wszyscy użytkownicy mogli znaleźć na stronie to, czego szukają,
  3. dziel się z innymi użytkownikami jasnymi, zwięzłymi i spójnymi wytycznymi,
  4. aktywny - odpowiadaj na pytania swojej społeczności i nawiązuj kontakty z administratorami,
  5. prosimy o podanie adresu e-mail, na który będziemy mogli się z Tobą skontaktować,
  6. zobowiązany do przestrzegania naszego Regulaminu i Polityki Prywatności,
  7. nie możesz zawierać żadnych umów z osobami trzecimi w imieniu Houzflo bez naszej pisemnej zgody,
  8. nie możesz wykonywać czynności związanych z moderacją w zamian za jakąkolwiek formę rekompensaty, wynagrodzenia, prezentu lub przysługi od stron trzecich.

  9. Houzflo zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, do unieważnienia jakiegokolwiek działania lub decyzji moderatora, jeśli Houzflo, według własnego uznania, stwierdzi, że takie działanie lub decyzja nie leży w interesie Houzflo lub społeczności Houzflo

 5. Własność intelektualna

  Houzflo szanuje własność intelektualną innych osób i wymaga, aby użytkownicy naszej platformy robili to samo. Dołożymy wszelkich starań, aby usunąć z naszej platformy wszelkie materiały naruszające prawo oraz aby w odpowiednich okolicznościach zakończyć działalność użytkowników naszej platformy, którzy nagminnie naruszają prawo. Jeśli użytkownik uważa, że cokolwiek na naszej platformie narusza prawa autorskie lub znak towarowy, którego jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę, może nas o tym powiadomić. Należy również pamiętać, że jeśli świadomie wprowadzisz w błąd, że jakakolwiek działalność lub materiał na naszej platformie narusza prawo, możesz być zobowiązany do pokrycia kosztów i naprawienia szkód doznanych przez Houzflo.
  Jeśli usuniemy Treść użytkownika w odpowiedzi na powiadomienie o naruszeniu praw autorskich lub znaków towarowych, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Jeśli użytkownik uważa, że jego Treść została niesłusznie usunięta z powodu błędu lub błędnej informacji dotyczącej praw autorskich, może się z nami skontaktować w celu wyjaśnienia sprawy.

 6. Zastrzeżenia

  NASZE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE "AS IS" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Houzflo NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, NIEZAWODNE, AKTUALNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. Houzflo NIE KONTROLUJE, NIE POPIERA ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI DOSTĘPNE NA NASZEJ PLATFORMIE LUB POWIĄZANE Z NIĄ, ANI ZA DZIAŁANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH LUB UŻYTKOWNIKÓW, W TYM MODERATORÓW. CHOCIAŻ Houzflo DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY DOSTĘP DO NASZYCH USŁUG I KORZYSTANIE Z NICH BYŁO BEZPIECZNE, NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE NASZE USŁUGI LUB SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.

 7. Ograniczenie odpowiedzialności

  W ŻADNYM WYPADKU, NA MOCY JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB, Houzflo NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ZA STRATY MORALNE, LUB UTRACONE ZYSKI WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB USŁUGAMI, W TYM WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z TREŚCIAMI UDOSTĘPNIANYMI W USŁUGACH, KTÓRE SĄ RZEKOMO ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE. DOSTĘP DO NASZEJ PLATFORMY I KORZYSTANIE Z NIEJ ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BĄDŹ UTRATĘ DANYCH Z NICH WYNIKAJĄCYCH. OGRANICZENIA NINIEJSZEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KAŻDEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM OPARTEJ NA GWARANCJI, UMOWIE, USTAWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIU) LUB W INNY SPOSÓB, A TAKŻE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY Houzflo ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE JAKIKOLWIEK ŚRODEK NAPRAWCZY OKREŚLONY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ JURYSDYKCJI.